Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum

quique tribuendi – Pravda je stalna i trajna volja

svakome dati pravo koje mu pripada”

                                                      Advokat 
                                                    mr.sc. Mirsad Crnovršanin

Mis Irbina 14/I 71 000 Sarajevo
+387 62 844 344
advokatmirsadcrnovrsanin@gmail.com

NAŠE USLUGE

KRIVIČNO PRAVO

• Odbrana osumnjičenih/optuženih lica u krivičnom postupku.
• Zastupanje oštećenih lica u krivičnom postupku.
• Pravno savjetovanje i zastupanje osumnjičenih/optuženih lica u postupku ekstradicije.

UPRAVNO PRAVO

• Zastupanje u upravnom postupku pred upravnim organima.
• Sastavljanje i podnošenje upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima.
• Statusna pitanja stranaca.

RADNO PRAVO

• Zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima.
• Sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora.
• Zastupanje u postupcima u slučaju povrede na radu.
• Otkazi i raskidi ugovora o radu.
• Zastupanje u slučajevima uskraćivanja plaće radnicima.
• Pripremanje i sačinjavanje organizacijskih dokumenata poslodavaca.

NASLJEDNO PRAVO

• Pravno savjetovanje i analiza ugovora i drugih isprava nastalih iz nasljednopravnih odnosa.
• Sastavljanje ugovora, testamenta i drugih isprava iz oblasti nasljednog prava.
• Zastupanje u ostavinskim postupcima.

OBLIGACIONO PRAVO

• Pravno savjetovanje, analiza i sastavljanje zahtjeva za naknadu štete prouzrokovane nesrećom.
• Podnošenje zahtjeva za naknadu štete.
• Podnošenje zahtjeva za naknadu štete osiguravajućim društvima i zastupanje pred osiguravajućim društvima.
• Pravno savjetovanje, analiza i sastavljanje tužbe za naknadu štete i zastupanje u sudskim postupcima za naknadu štete.
• Zastupanje u regresnim postupcima.

SPOROVI

• Zastupanje u parničnim postupcima.
• Zastupanje u vanparničnim postupcima.
• Pravno savjetovanje, analiza i sastavljanje tužbe i zastupanje pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavnim sudom Republike Srpske, Apelacionim sudom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.
• Sastavljanje tužbe i zastupanje u postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava.

INTELEKTUALNO, AUTORSKO I DRUGA SRODNA PRAVA

• Davanje pravnih mišljenja i sastavljanje ugovora iz oblasti intelektualnog, autorskog i drugih srodnih prava.
• Pravno savjetovanje i pružanje usluga u ostvarivanju zaštite svih prava iz oblasti intelektualnog, autorskog i drugih srodnih prava.
• Pretraživanje, registracija, praćenje važenja i produženje važenja žigova, industrijskog dizajna.

PREKRŠAJNO PRAVO

• Sastavljanje i podnošenje pravnih lijekova protiv prekršajnih naloga.
• Zastupanje u prekršajnom postupku.

PORODIČNO PRAVO

• Pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za razvod braka.
• Pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje.
• Pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima oko podjele imovine stečene za vrijeme trajanja bračne zajednice.
• Pružanje pravnih savjeta i zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava, utvrđivanju majčinstva i očinstva, i postupcima oduzimanja poslovne sposobnosti i postavljanja staraoca.

STVARNO PRAVO

• Pravno savjetovanje, sastavljanje i analiza ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o zakupu poslovnih prostora, ugovora o najmu nekretnine.
• Pravno savjetovanje, sastavljanje i analiza ugovora vezanih za sticanje i prijenos ograničenih stvarnih prava na nekretninama (hipoteke, služnosti, pravograđenja).
• Zastupanje klijenata u svim vrstama zemljišnoknjižnih postupaka.
• Sastavljanje i analiza ugovora o građenju. • Pribavljanje lokacijskih, upotrebnih i drugih dozvola u postupcima vezanim uz nekretnine i građenje.

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

• Pravno savjetovanje i zastupanje stranaca u postupcima ostvarivanja roditeljskih prava i nasljednih prava.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

• Davanje pravnih mišljenja i sastavljanje podnesaka u pogledu zaštite osobnih podataka.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

•Pravno savjetovanje, analiza i zastupanje u postupcima prinudnog ostvarivanja potraživanja.
• Zastupanje u postupcima osiguranja potraživanja.
• Pravno savjetovanje i zastupanje u ovršnim postupcima.