Advokat mr.sc. Mirsad Crnovršanin u pravosuđu radi od 2009. godine. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i radu na  najsloženijim predmetima, odgovornosti, znanju i fleksibilnosti, advokatska kancelarija mr.sc. Mirsad Crnovršanin je fokusirana za neposredan pristup u rješavanju svakog pojedinačnog predmeta kancelarije. Oblasti u kojima posjedujemo specijalizirano znanje u pružanju pravnih usluga odnose se na oblast krivičnog i krivičnog procesnog prava, autorskog prava, upravnog i prekršajnog prava.

Pored bosanskog jezika, advokatska kancelarija svoje usluge kontinuirano pruža na engleskom i njemačkom jeziku.

Advokat mr.sc. Mirsad Crnovršanin diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine, a zvanje magistra stekao 2014. godine, odbranom teme pod nazivom ”Nove inkriminacije terorističkih aktivnosti u savremenom krivičnom zakonodavstvu”.

 Od 2009. godine pa do danas mr.sc. Mirsad Crnovršanin je učesnik mnogobrojnih domaćih i međunarodnih konferencija (OSCE, UNODC, IRI, IOM, RCC, IIJ) na kojima kao ekspert-predavač pruža usluge savjetovanja iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava, krivičnog i krivičnog procesnog prava.

 

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija

mr.sc. Mirsad Crnovršanin